Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

NEDELJA, 15. september 2013

Nina: Zdravstveno zavarovanje sem si uredila na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. A imam sedaj s tem urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Nina, pozdravljeni. V Sloveniji obstajata dve vrsti zdravstvenega zavarovanja. Eno je obvezno in drugo je dopolnilno. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni obvezno, ampak se za njega kljub temu odloča veliko ljudje, saj tovrstno zavarovanje krije del stroškov nekaterih zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje ne krije. Najpogosteje gre za doplačila nekaterih operacij, prevozov, posamezne preiskave ipd. 
 
Aljoša: Kdaj je možno preklicat dopolnilno zdravstveno zavarovanje?
 
Živijo. Zavarovanje lahko odpoveste komaj po poteku enega leta od začetka veljavnosti, pa še to s trimesečnim odpovednim rokom. Pred pretekom enega leta pa zgolj v primerih prekinitve obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namreč vezano na obvezno zavarovanje osebe. 
 
Pa lep dan!
 
Luka: A moram plačevat dopolnilno zdravstveno zavarovanje mesečno?
 
Luka, pozdravljeni. Premije se sicer obračunavajo mesečno, je pa možno izbrati različne načina plačila, kot so letno plačilo, polletno, itn. Prav tako je mogoče izbrati plačilo preko položnice ali trajnika, odtegljaja od plače ali kako drugače. Vse navedene opcije vplivajo na višino popusta pri mesečni premiji. Ko vnesete podatke bo aplikacija avtomatsko izračunala popuste in boste pri rezultatih višino premije, ki bi jo plačevali.
 
Janja: Sem se danes prijavila na Zavod za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb. Ali imam s tem obvezno zdravstveno zavarovanje?
 
Janja, zdravo. Obvezno zdravstveno zavarovanje ob prijavi na Zavod za zaposlovanje morate urediti sami. Vendar ne v primeru, da ste upravičeni do denarnega nadomestila. Za čas prejemanja denarnega nadomestila vas bo Zavod prijavil v obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer z dnem, ko vam bo z odločbo priznal pravico do denarnega nadomestila ter odjavil z iztekom, prenehanjem oziroma mirovanjem te pravice.V času od prijave na Zavodu za zaposlovanje do izdaje odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila si obvezno zdravstveno zavarovanje uredite sami na najbližji enoti oziroma izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ko prejmete odločbo o priznanju pravice do denarnega nadomestila, se na enoti oziroma izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije odjavite iz zavarovanja po začasnem statusu in uveljavite morebitno vračilo vplačanega prispevka. Več o postopkih na Zavodu za zaposlovanje pa tukaj: http://www.ess.gov.si/
 
Zavarovanje vam v določenem primeru lahko plača tudi občina, v kateri imate stalno prebivališče – pogosta raba tovrstne rešitve je zavarovanje kot ‘občan’. Odgovor na to vprašanje smo podali Aleksu, zato prosim preglejte našo naslednjo objavo.
 
Aleks: V kakšnem primeru mi osnovno zdravstveno zavarovanje plača občina?
 
Osnovnega zdravstvenega zavarovanje “kot občan” ste deležni če:
 
- če imate prijavljeno stalno bivališče v občini, kjer oddajate prošnjo
 
- če nimate nobenih dohodkov 
 
- če živite sami, vaši povprečni neto mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih pred oddajo vloge pa ne dosegajo 50% minimalne plače, to je 374,05 EUR
 
- če živite z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu, pri čemer povprečni neto mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25% minimalne plače, to je 187,02 EUR na družinskega člana, 
 
Do plačila zavarovanja s strani občine niste upravičeni, če imate sami ali vaši ožji ali širši družinski člani prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, to je 13.771,20 EUR.
 
Kot dogodek se NE ŠTEJEJO:
 
• dodatek za pomoč in postrežbo in drugih prejemkov za nego in pomoč,
 
• otroški dodatek,
 
• dodatek za veliko družino,
 
• pomoč ob rojstvu otroka,
 
• stroški za prevoz na delo in prehrano med delom,
 
• štipendija in drugi prejemki, ki so namenjeni za ali omogočajo usposabljanje ali izobraževanje,
 
• sredstva, namenjena odpravi posledic elementarnih nesreč,
 
• denarna socialna pomoč po predpisih, ki urejajo socialno varstvo in po predpisih samoupravnih lokalnih skupnosti,
 
• preživnina in družinska pokojnina, ki jo prejemajo otroci in pastorki.
 
 
Kljub temu pa se med dohodek ŠTEJEJO:
 
• dohodek iz dejavnosti,
 
• dohodek iz kmetijske dejavnosti,
 
• dediščine, darila, dohodki in prejemki, ki so viri dohodnine,
 
• starševski dodatek,
 
• invalidnina družinskih članov,
 
• plačilo dela za rejenca, ki ga prejema rejnik, kakor je določeno v predpisih s področja socialnega varstva, ki urejajo denarno socialno pomoč.
 
Kot dohodki iz tega člena se upoštevajo dohodki in prejemki, ugotovljeni v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge in sicer v višini, s katero občan razpolaga po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost.
 
Glede premoženja 6. člen Pravilnika pravi, da se ne upošteva stanovanje v katerem občan in družinski člani dejansko živijo ter osebno vozilo do višine 35 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, to je 7.938,00 EUR.
 
 

Možnosti