Vsa vprašanja in odgovori o zavarovanjih, bančništvu in elektriki na enem mestu

PRIMERJAJTE 10 dobaviteljev elektrike na varcuj24.si in privarčujte 100 EUR

Kaj storiti v primeru, da se počutite oškodovani s strani zavarovalnice

ČETRTEK, 26. november 2015

Potrošniki se vse bolj zavedajo svojih pravic. Tudi pri zavarovalnih pogodbah imajo zavarovanci svoje pravice in ne samo dolžnost plačevat zavarovalno premijo. Vendar se pri pravicah zavarovance v določenih primerih zatakne. V nadaljevanju bomo predstavili možnosti, ki jih imajo zavarovanci v primeru težav z zavarovalno pogodbo.

V primeru nezadovoljstva z zavarovalnico naj bo prvi korak pritožba naslovljena na zavarovalnico

V primeru, da se počutite oškodovani pri reševanju vašega zavarovalnega zahtevka ali oškodovani na kateri koli drugi način imate vso pravico se pritožiti. Zavarovalnice imajo izkušnje s pritožbami in imajo zato že nastavljene procese. Zato je najboljše, da se pisno obrnete na zavarovalnico (osebno, pošta, preko spletne strani zavarovalnice ali preko elektronske pošte). Lahko se pritožite tudi ustno. Ustne pritožbe se rešujejo na način, kot je opredeljeno v Zavarovalnem kodeksu, ki pravi, da se ustna izjava stranke šteje za pritožbo, če je podana na zapisnik pri zavarovalnici. Vsaka zavarovalnica mora imeti vzpostavljeno shemo izvensodnega reševanja sporov. Zavarovalnice imajo tako imenovane pritožbene komisije. Vsaka zavarovalnica mora imeti pravila pritožbenega postopka mora javno dostopna (spletna stran). V povezavi je Pravilnik o pritožbenem postopku v Zavarovalnici Triglav. Ta pravilnik ureja interni pritožbeni postopek v Zavarovalnici Triglav o reševanju vsebinskih pritožb. In sicer se ob registraciji pritožbe se odpre pritožbeni spis in izdela ovitek spisa. V pritožbenem spisu se shranjuje vsa dokumentacija v zvezi z reševanjem pritožbe ter se vodi seznam pritožbene dokumentacije. V pritožbenem spisu se shranjuje vsa dokumentacija v zvezi z reševanjem pritožbe ter se vodi seznam pritožbene dokumentacije. Pritožbena komisija odloča z večino glasov, pri čemer je glas predsednika pritožbene komisije odločilen. Odločitev o pritožbi mora pritožbena komisija sprejeti in pritožnika o tem obvestiti najkasneje v 21 dneh po prejemu popolne pritožbe. Zoper odločitev pritožbene komisije ni pritožbe. V praksi to pomeni, da če se boste pritožili zavarovalnic, v tem primeru Zavarovalnici Triglav in če se boste še vedno počutili oškodovani vam potem preostane pot izven zavarovalnice.

V primeru, da boste nezadovoljni z odločitvijo pritožbene komisije lastne zavarovalnice se lahko potem obrnete na Mediacijski center Slovenskega zavarovalnega združenja ali na Varuha dobrih poslovnih običajev pri Slovenskem zavarovalnem združenju

Mediacija je postopek med dvema ali več stranemi, ki ga vodi mediator. Mediator je nevtralna oseba. Mediacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenje ne more izdati zavezujoče odločbe pomaga pa doseči sporazum, ki spor razrešuje. Pred kratkim je bil uveljavljen nov zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Glavna razlika je, da mora ponudnik sodelovati v mediacijskem postopku na željo potrošnika. Zavarovalnice bodo seveda v tem primeru te višje stroške prenesle na zavarovance preko višjih zavarovalnih premij. Trenutno še ni jasno ali bo obveza mediacije veljala tudi za zavarovalnice.

Varuh dobrih poslovnih običajev pa odloča o sporih med zavarovalnicami in strankami do katerih pride zaradi neupoštevanja zavarovalnega kodeksa in drugih dobrih poslovnih običajev. Varuh ne obravnava sporov, ki bi glede na svoj pravni značaj in vsebino sodili v pristojnost sodišč.

Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu odloča o sporih med strankami in zavarovalnicami, do katerih pride zaradi nespoštovanja Zavarovalnega kodeksa ter drugih dobrih poslovnih običajev in temeljnih standardov zavarovalne stroke. Varuh ne obravnava sporov iz zavarovalnih razmerij, ki bi glede na svoj pravni značaj in vsebino sodili v pristojnost odločanja sodišča (sem spadajo predvsem spori glede utemeljenosti ali višine odškodninskega zahtevka). Stranka lahko vloži pritožbo zoper odločitev zavarovalnice, ki jo je izdala v internem pritožnem postopku. Pritožba mora vsebovati vse podatke o pritožniku in mora biti podpisana. Anonimnih pritožb varuh ne obravnava. Pritožba se praviloma vloži pisno in mora obsegati zahtevek in dejstva na katerih temelji ter dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo. Varuh ne obravnava pritožb, ki se nanašajo na dejstva, ravnanja ali opustitve, od katerih je do vložitve pritožbe preteklo več kot šest mesecev. Po končanem obravnavanju varuh o sporu med stranko in zavarovalnico odloči s pisno odločitvijo, ki obsega ugotovitev o kršitvi z obrazložitvijo, ter v primeru kršitve priporočilo zavarovalnici za odpravo kršitve. Zoper odločitev varuha ni pritožbe.

Pritožba se naslovi na naslov:

Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu
Slovensko zavarovalno združenje GIZ
Železna cesta 14
1000 Ljubljana

Mediacija je oblika alternativnega reševanja sporov s pomočjo nevtralne strokovne osebe, ki ne more izdati zavezujoče odločbe, ampak s svojim delovanjem v neformalnem postopku udeležencem pomaga doseči sporazum, ki spor razrešuje oziroma na novo ureja medsebojne pravice in obveznosti. Mediator pa je posrednik, ki je nevtralna strokovna oseba, ki ne odloča v sporu, ampak s svojim delovanjem v neformalnem postopku udeležencem pomaga doseči sporazum, ki spor razrešuje oziroma na novo ureja medsebojne pravice in obveznosti. Temeljna načela mediacijskega postopka so: načelo zaupnosti, načelo ustnosti, načelo hitrosti in ekonomičnosti postopka, načelo prostovoljnosti, načelo učinkovitosti, načelo neodvisnosti in nepristranskosti mediatorja.

Predlog za mediacijo se naslovi na naslov:

Mediacijski center
Slovensko zavarovalno združenje GIZ
Železna cesta 14
1000 Ljubljana

Zadnji korak za zavarovanca je lahko sodišče

V primeru, da se na koncu vseh pritožbenih postopkov zavarovanec še vedno počuti oškodovanega je naslednji korak tožba zavarovalnice in sodni postopek.

 

Viri: varcuj24.si, Slovensko zavarovalno združenje, zavarovalnice

 

Možnosti